8, జూన్ 2024, శనివారం

రామ రామ రామ యని

రామ రామ రామ యని రామనామము పా
డేము మేము నిత్యమా రామనామము

సకలలోకపాలకుడగు స్వామినామము మా

కొకఘడియ యైన మరువ రాకుండు నామము


సకలసుగుణనిధియైన స్వామినామము ధర

మకరాంకుని తండ్రి దివ్యమైన నామము


సకలభూతనాథుడైన స్వామినామము సుర

లకును ప్రీతిగొలుపు చుండు రామనామము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.