20, జూన్ 2024, గురువారం

నీనామ మున్నది

నీనామ మున్నది నాజిహ్వ యున్నది

    దానికి దీనికి జతకుదిరె

దాని మధురిమకు దీనికి తహతహ

    దీనిపై నాడ దానికి తొందర


పవలని లేదే రేయని లేదే

     భళిభళి రెండిటి ముచ్చటలు

అవిరళముగనన అతిశయముగనన

     ఆరెండింటికి గల చెలిమి

అవినాభావముగా కొనసాగుచు

      నతిముచ్చట గొలుపును చూడ

అవురా యిది బహుజన్మల బంధమె

      యనిపించుగా రఘురామ


స్థిరసుఖవాసము గొని నీనామము

      చిందులు త్రొక్కగ నాలుకపై

సురుచిరమగునీ నామపు కలిమికి

      మురియుచు పాడును నాలుకయు

పరులముందు బాగుండదు పొమ్మను

     భావన రెండింటికి లేదు

అరయగ నిదియే పరమానందం

      బనిపించునుగా రఘురామ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.