20, జూన్ 2024, గురువారం

హరి నీ కంకితం


హరే రామ యందమైన వన్నీ నీకంకితం

హరి నీకంకితమై యవి మిక్కిలి ధన్యం


అందమైన పూవులన్నీ హరి నీ కంకితం

అందమైన పూజలన్నీ హరి నీ కంకితం

అందమైన తలపులన్నీ హరి నీ కంకితం

అందమైన క్రతువులన్నీ హరి నీ కంకితం


అందమైన స్వరాలన్నీ హరి నీకంకితం

అందమైన అక్షరాలు హరి నీకంకితం

అందమైన మాటలన్నీ హరి నీకంకితం

అందమైన పాటలన్నీ హరి నీకంకితం


అందమైన క్షణాలన్నీ హరి నీకంకితం

అందమైన దినాలన్నీ హరి నీకంకితం

అందమైన ఋతువులన్నీ హరి నీకంకితం

అందమైన జీవితాలు హరి నీకంకితం


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.