4, జూన్ 2024, మంగళవారం

హరిని పొగడరే

హరిని పొగడరే శ్రీహరిని పొగడరే
హరిని పొగడి భవమును తరియించరే

నిరుపమసుగుణాకరు డగు హరిని పొగడరే

పరమదయాపూర్ణుండగు హరిని పొగడరే

సురవిరోధికులదహనుని హరిని పొగడరే

సురుచిరసుందరవదనుని హరిని పొగడరే


పరమభక్తవరులు కొలుచు హరిని పొగడరే

హరవిరించిసన్నుతు డగు హరిని పొగడరే

వరవితరణశీలుం డగు హరిని పొగడరే

సరసీరుహనయనుం డగు హరిని పొగడరే


స్మరగురు డని సురగురు డని హరిని పొగడరే

నరనాథుడు రాము డనుచు హరిని పొగడరే

దరిజేర్చెడు దైవమనుచు హరిని పొగడరే

మరి యొకరిని పొగడ మనుచు హరిని పొగడరే


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.