22, జూన్ 2024, శనివారం

పరమసులభము


పరమసులభము రామభద్రుని నామము
పరమసుఖదము లోకవంద్యుని నామము

ధరణిజాప్రాణ మగు హరినామము
సురవైరిభయద మగు హరినామము
పరమర్షివినుత మగు హరినామము
పరమమనోహరమగు హరినామము

సురలకు ప్రియమైన హరినామము
హరునకు ప్రియమైన హరినామము
కరుణను జగమేలే హరినామము
సిరులను కు‌రిపించే హరినామము

వరములు కురిపించే హరినామము
పరమును కలిగించే హరినామము
కరుణను మమ్మేలే హరినామము
నిరుపమాన మైన హరినామము


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.