6, జూన్ 2024, గురువారం

నారాయణ హరి శ్రీరామా


నారాయణ హరి శ్రీరామా సం
సారనివర్తక శ్రీరామా

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా దు
ర్వారపరాక్రమ శ్రీరామా - జయ

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా కరు
ణారసవార్నిధి శ్రీరామా - జయ

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా భయ
వారణశీలా శ్రీరామా - జయ

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా జయ
కారణశీలా శ్రీరామా - జయ

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా సుర
వైరివిదారణ శ్రీరామా - జయ

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా పుర
వైరిప్రశంసిత శ్రీరామా - జయ

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా సీ
తారమణీప్రియ శ్రీరామా - జయ

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా లో
కారాధితపద శ్రీరామా - జయ

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా సుకు
మార మనోహార శ్రీరామా - జయ

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా రఘు
వీర మహాత్మా  శ్రీరామా - జయ 

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా నిగ
మారణ్యహరీ శ్రీరామా - జయ

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా శృం
గారగుణాకర శ్రీరామా - జయ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.