1, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

తొలగునా కర్మఫలము దుఃఖపెట్టక


తొలగునా కర్మఫలము దుఃఖపెట్టక
నిలచినకడ నిలువనీక నిన్ను త్రిప్పక

కడచిన భవముల గర్వించి యెవరిని
యడచినావో నే డడిగియుండగ
పడినవారు నాడు నీ పయిన వాపోయినవి
విడువక నేడు నిన్ను పీడించ కుండునే

జరిగిన జన్మముల సన్మార్గ మెఱుగక
పరిపరివిధముల భాగవతులను
పరిభవించి నవ్విన ఫలితముగా నేడు
పరిహసించి విధి నిన్ను బాధించకుండునే

హీనజన్మచక్రంబున నిటులుండ నేరవా
మానక శ్రీరాముని మందినెంచుమా
దాన కర్మక్షయమగు తాపోపశమనమగు
జ్ఞానివై హరిజేర జాలుదు వాపైన