1, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

ఇదే మంచిపూవు


ఇదే మంచిపూవు నా హృదయాంబుజ మిది నీదు
పదములపై నుంచితి నిక వసివాడదు

ఇన్నాళ్ళును కలిగాడ్పుక కెంతెంతో వేగినది
చిన్నపెద్ద నీడపట్లు చేరగ పరువిడుచు
అన్నన్నా యలసిసొలసి యాయాస పడుచు
నిన్నమెన్న తెలిసి నిన్ను నేడు చేరుకొన్నది

ఘోరకలిసముద్రమున కొట్టుకు పోవుచును
తీరమే కనరాక దిగులు పడుచును
శ్రీరామచంద్ర కృపాసింధుడా యిన్నాళ్ళకు
చేరుకొన్నది నీదు శ్రీపాదముల కడకు

కలియనే కారడవిని కామాది మృగములకు
పలు దురాశావిషపన్నగములకు
కలవరపడుచు నింత కాలమునకు నిన్ను
కలసిమురిసి చేరినది కనుగొను మిది నేదె