11, సెప్టెంబర్ 2018, మంగళవారం

ఇది రాత్రియైతే నేమి

ఇది రాత్రియైతే నేమి యిది పవలైతే నేమి
మది నిండి రాముడున్న మాకంతా వెలుగే

మాకంతా వెలుగే ఈ లోక మంతా వెలుగే

లోకము చీకటి లోన జిక్కి విశ్రాంతి
గైకొని నిదురించు కాలమనంగ
శ్రీకరుడగు హరి చింతనమునకు
మాకన ధ్యాననిమగ్నులమగు వేళ

నరులు మేలుకాంచి నానాదిశలకు
పరువులెత్తి ధనముపార్జించు వేళ
హరిస్మరణముతో నఖిలకృత్యములు
జరుపుచుందుము మేము హరిసేవలుగ

వెలుగుల కెల్ల పెద్దవెలుగైన శ్రీహరి
నిలచి  హృత్సీమల వెలుగులు నింప
వెలుగులె కాని చీకటులు మాకు లేవు
వెలుగుచీకటులు పామరులకే కలవు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.