5, సెప్టెంబర్ 2018, బుధవారం

మాయను బడకే మనసా


మాయను బడకే మనసా రాముని
హాయిగ తలచవె మనసా

చేయందించి చేదుకొనునది సీతారాముడె కనుక
వేయివిధముల వివిధదైవముల వేడిన ఫలితము కలదా
మాయగురువుల బోధల సారము మంచిదికాదే మనసా
నీ యానందము రాముని సన్నిధి నిలచుటలోనే మనసా

నీ కడ నున్నవి నీవిచ్చటనే నిజముగ విడుతువు కనుక
సేకరించుచును చిళ్ళపెంకులను చింతలబడకే మనసా
ఈ కొంచెపు సుఖభోగంబులకన నెట్టిది ఫలమే మనసా
నీ కెప్పుడు నీ రాముని సన్నిధి నిలచుట సుఖమే మనసా

ఆదిదేవుడగు నారాయణుడే ఆ పరదైవము కనుక
వేదవేద్యుడగు వానిని నీవు వేడుట మంచిది మనసా
శ్రీదయితుడు నిను చేరగ బిలిచే సీతారాముడు మనసా
నేదే భాగ్యము చిత్తమలరగ సేవించవె ఓ మనసా