8, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

ఏవారి తప్పులెన్న నెంతవాడనో


ఏవారి తప్పులెన్న నేమిటి కయ్య
యీవల తన తప్పులే యింతింతలాయె

మనతప్పు లెన్నువారు మహి నెందరున్న
మన తప్పు లేక మనకేల భయము
మునుకొని తప్పులెన్నుమనుజులతో వాదాల
మునుగుటే పెద్దతప్పు ముమ్మాటికిని

పనిగొని వృధాలాప పరులతో తలపడి
అనరాని మాటలు వారన్న కినిసి
మనసు కష్టపెట్టుకొనుట మతిలేని తనమని
తనకు తోచకుండుతే తప్పుముమ్మాటికి

తేపతేప కిటులేల తిట్టులు దిని యూరక
నాపసోపములు పడు నన్యాయము
కాపురుషుల జోలి యేల కాకుత్స్థుఁడు రాముని
శ్రీపదములు మరచి చీచీ యిది తన తప్పే


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.