2, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

ఇహము కాక పరము గూర్చి


ఇహము కాక పరము గూర్చి యించుక యోచించ నీక
తహతహ లాడించు కలిని తట్టుకొనగ లేక

నేనేమి చేసితిని నీ నామ మెంచితిని
ఆనామమే నా కన్నివిధముల
నానా కలిబాధలను నాకంట నీయక
మానుగ రక్షించి నిలిచి మంచి చేసెను

నేనేమి చేసితిని నీ మరువు సొచ్చితిని
దాని కన్న హితమన ధరమీదను
మానవునకు కలదా మరినీవు వేవేగ
మానక రక్షించితి నావు మంచి వాడవు

నేనేమి చేసితిని నీ వాడ నైపోయితి
జానకీనాథ చాల సంతోషము
నేను నీ వాడనని నీవు నా వాడవను
జ్ఞానమే కలిని గెలిచె సర్వవిధముల


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.