31, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

ఎందుకు హరిని మీ రెఱుగరయా


ఎందుకు హరిని మీ రెఱుగరయా వా
డందరి వాడాయె నెందైన కలడాయె

తొందరించ కామాది దుర్వృత్తులు మీ
రందరు తోచినట్లాడుచును
కొందలమందుచు కుమిలేరు గాక గో
విందుని మనసార వేడరు వేడరు

ఇందిరాపతిదయ యించుక కలుగక
ముందువెనుకల శుభముండేనా
చిందులు వేయించు చిక్కులి తీర్చు గో
విందుని మనసార వేడరు వేడరు

ఎందును సుఖములే దీశ్వరు హృదయార
విందములందు గాంచి వేడక వా
డందగాడు రాముడు నల్లరి కృష్ణుడు గో
విందుడు చెంతనుండ వేడరు వేడరు