31, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

దాశరథీ మంచివరము దయచేయవే


కౌశికమునివరఛాత్రా కౌసల్యా వరపుత్రా
దాశరథీ మంచివరము దయచేయవే నాకు

రాశులు కాలేదు ధనము రామచంద్ర యేనాటికి
రాశులాయె పాపములు రామరామ నానాటికి
దేశమున పలుచనైతి దీనుడనై నిను జేరితి
ఆశాపాశములు ద్రెంచు నట్టి మంచి వర మీవే

ఏమి కామ మేమి మోహ మేమి క్రోధ మేమి మద
మేమి లోభ మేమి మత్సర మెట్లు వీటి పై గెలుపు
తామసుడ నైతి నన్ను దయజూడుము రామచంద్ర
సామాన్యుడ వీటి నణచ జాలు మంచి వర మీవే

నరజన్మము దుర్లభమని నమ్మి నేను నరుడనైతి
కరమరుదాయె సుఖము పరమార్థము కనరాదు
పరమదీనుడ నైతి కరుణించుము రామచంద్ర
మరల పుట్టుకే లేని మంచి వరము నీయవే