9, ఆగస్టు 2018, గురువారం

వలదు వలదు వలదు


వలదు వలదు వలదు మీకు వలదయ్యా వలదు
తెలిసి తెలిసి తప్పుజేయ వలదయ్యా వలదు

రామనామ సుజపానురక్తుల కేల
పామరులను జేరి వాదప్రతివాదములు
రామహిత కార్యానురక్తుల కేల
పామరులను జేరి పిచ్చి పనుల నుండుటలు

రామచంద్రకీర్త నానురక్తుల కేల
పామరుల ప్రశంస జేసి భంగపడుటలు
రామపాద పూజానురక్తుల కేల
సామాన్యదేవతల సాగి కొల్చుటలు

రామకథాపఠ నానురక్తుల కేల
ఏమేమో యైహికకథ లిక చదువుటలు
రామపదము జేరగోరు వారలకేల
ఈ ముల్లోకముల యందెట్టి పదవులు