22, జులై 2016, శుక్రవారం

ఎవరెవెరో ఏమేమో ...

ఎవరెవెరో యేమేమో పలికి
సవరింతురె యీ శ్యాముని మనికి


ఎత్తిన జన్మము లెన్నెన్నో అవి
మెత్తిన తెలివిడి యెంతెతో నా
చిత్త మెఱింగిన స్నేహితుడా నీ
మెత్తని పలుకులు వినుచుండ
ఎవరెవరో

పరమాప్తా స్వప్నావబోధముల
సరళములను హితకరముల నేను
నిరతము వినుచు నీ ప్రియభాషలు
మరువక మదిని స్మరియించు నెడ
ఎవరెవరో

ఆ ముచ్చటలును నాలకించుమని
యేమయ్యా యీ యెకసెక్కెంబులు
నీ మాటలనే నే వినదలచెదు వే
రే మాటల విని యేమి చేయుదు
ఎవరెవరో