14, మే 2012, సోమవారం

ఎవరేమి యన్న దోయిలి యొగ్గి యుంటిని

ఎవరేమి యన్నను దోయిలి యొగ్గి యుంటిని
భువిని నింద పడకుండ నివసింప శక్యమే

నీ వింత వాడ వనుచు నిన్న పొగడిన నోరు
నీ వెంత వాడ వనుచు నేడు తెగడెడి సౌరు
భావించ నెంతేనియు బాధించ కుండునా
యేవారిని తప్పెంచి యేమిలాభము కాన

నీ యందే నాబుధ్ధి నిలిచి యుండుట తెలియ
నీ యల్పల బుధ్దుల కెట్లు సాధ్యం బగును
వాయివిడచి తప్పులుపట్టి చూపింతునో
నా యల్ప బుధ్ధి నెన్ని నవ్వు నిధ్ధర  గాన

వచ్చి చూచినది చాలు భగవంతుడా జనులు
మెచ్చి యిచ్చినది చాలు మేలు మేలిక నైన
నచ్చమైన బ్రతుకేదో యదియె నీవిచ్చుచో
రచ్చచేయు మాయను రామా గెలుతు గాన