31, అక్టోబర్ 2015, శనివారం

రామునికి సేవ     మ. కనులా రాముని మూర్తినే కనగ
          నాకాంక్షించెడున్ నేత్రముల్
     వినగోరున్ రఘురామకీర్తనము
          నేవేళన్ సదాభక్తిమై
     మనసా చక్కని మందిరం బగుచు
          రామబ్రహ్మమున్ గొల్చు కా
     ళ్ళును జేతుల్ భటులౌ ప్రభూత్తమున
          కే లోపంబు రాకుండగన్