31, అక్టోబర్ 2015, శనివారం

మోక్షాధికారులు     ఉ. రాముని తోడనే బ్రతుకురా
          యను వారలు కొందరుందు రా
     రాముని దక్క వారలు పరాకున
          నైనను బుధ్ధి నెంచబో
     రా మహితాత్ము లాశపడ
          రన్యుల మెప్పుల కెన్నడేని యే
     కామన లేని వారె
          అధికారులు మోక్షపదంబు చేరగన్