29, జూన్ 2012, శుక్రవారం

పలుకరా ఉపాయ మొకటి కలదా ఓ పరమాత్మా


సెల వీయర యింక నేమి చేయ గలను నా రామా
పలుకరా యుపాయ మొకటి కలదా యో పరమాత్మా

ఘడియయేని కొంటెవాడ కనులు మూసికొన దలచితి
విడువక ఘననిష్ట నీదు విభవము ధ్యానించదలచి
గడువలేదు నిముసమైన గాని వివశమాయె మనసు
అడియాసయె మిగిలెనురా ఆహా నా భాగ్యమనగ

ఘడియయేని నీగుణములు కమ్మగ నే పాడదలచి
కడు ప్రీతిని పెదవి విప్పి కంఠము సవరించినాడ
గడువలేదు నిముసమైన గాద్గదికమాయె స్వరము 
అడియాసయె మిగిలెనురా ఆహా నా భాగ్యమనగ 

ఘడియయేని నీ రూపము కాంచి సంతసించ నెంచి
గుడిలో కొలువైన నిన్ను కూరిమి తిలకించు చుంటి
గడువలేదు నిముసమైన కనుల భాష్పజలము నిండె
అడియాసయె మిగిలెనురా ఆహా నా భాగ్యమనగ

2 కామెంట్‌లు:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.