23, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

ఓ కోసలరాజసుతాతనయా
నా సంగతి  చక్కగ  నెఱుగుదువు
నీ సంగతి  కొధ్దిగ నెఱుగుదును
ఈ సంగతి జగ మేమెఱుగునయా ఓ
కోసలరాజసుతాతనయా

నను పట్టిన మాయను వదలించి
చనవిచ్చి మహాధ్భుత సత్పథము
కనజేసిన స్నేహితుడవు నీవు
నిను జేరి ప్రశాంతుడ నైతిని లే
నా సంగతి
నను లోకము మెచ్చును మెచ్చదుపో
తనియంగను క్రుంగను పనిగలదే
నను నీ పదసన్నిధి చేర్చితివి
నిను జేరి ప్రశాంతుడ నైతిని లే
నా సంగతి
శరణాగతుడగు జీవుడ నేను
కరుణామయుడవు దేవుడ వీవు
అరుదైనది మన యీ చుట్టరికం
తిరమైనదిలే నీ పెద్దరికం
నా సంగతి