31, డిసెంబర్ 2018, సోమవారం

ఏమో నీ వన్నచో


ఏమో నీ వన్నచో నెవరికైన మక్కువే
రామా యదియేమి రహస్యమయ్య

ముక్కు మూసుకొను వారు మునులు నిన్ను చూచిరి
మిక్కిలి మోహించిరిది  యెక్కడి విడ్డూరము
మక్కువ నీపైన మునుల కెక్కుడాయె ననగ
నిక్కముగ నీవు సర్వ నియామకుడైన హరివి

చుప్పనాక వచ్చినది చూచి నిన్ను మెచ్చినది
చప్పున మోహించినది చాల భంగపడినది
అప్పుడే రావణసంహారమునకు తెరలేచె
చెప్పరాని వింతలు నీ చెయుదంబులో హరి

విభీషణుడు నిను గూర్చి విని చాల మెచ్చెను
సభనువీడి వచ్చి నిన్ను శరణమే కోరెను
ప్రభుడ వెల్ల లోకమున కభయ మీయ కుందువె
నభశ్చరుల కభయము నాడే నీ విచ్చినట్లు