22, డిసెంబర్ 2018, శనివారం

ఆవల పదునాల్గువే లసురు లుధ్ధతులును


ఆవల పదునాల్గువే లసురు లుధ్ధతులు
నీవల తానొకడె వీరు డీశ్వర సమానుడు

సుదతిని గుహలోన డాచి సోదరుని కాపుంచి
సదమలబలు డగు రాముడు ముదమున విల్లెత్తె
అది విల్లనరాదు సుమా  హరిచేతి చక్రమన
మదోధ్దతులు రాకాసులు మందలుగ కూలిరి

పరిఘను చేపట్టి వచ్చి పడిపోయె దూషణుడు
శిరములు మూడిట్టె తెగ ధరకొఱగె త్రిశిరుడు
ఖరుడు రామశరవహ్నికి కాలిబూడిదాయెను 
హరిని ఋషిగణంబు లెల్ల నమితంబుగ పొగడెను

సీతాలక్ష్మణులు వచ్చి శ్రీరాముని కూడిరి
సీతమ్మరామయ్యను చేరి కౌగలించెను
సీతమ్మ రాకాసుల చేటు నరసి మురిసెను
సీతాలక్ష్మణయుతుడై శ్రీరాముడు మెరిసెను