27, డిసెంబర్ 2018, గురువారం

నా కొఱకై నీవు నేలకు దిగిరావో


నా కొఱకై నీవు నేలకు దిగిరావో
నీవుండు తావేదో నేనెఱుగ లేను

తెలియమి జేసి ధరకు దిగి వచ్చితి నేను
తెలిసియు నన్ను నీవు దిగనిచ్చినావో
వలదని నీవన్నను భ్రమపడి దిగినానో
అలనాటి నుండి కావు మని వేడుచున్నానే

ఎన్నియుగము లందు వీ యెదురు చూపులు
ఎన్నియుగము లందు వీ పరితాపాలు
ఇన్నాళ్ళ కైన నీ కేల కృప రాదాయె
నన్నిచట వేగుమను టన్నదిది న్యాయమా

ఇక్కడ సంసార మం దింత తిరిగితి సూవె
చక్కనయ్య యీశిక్ష చాలన విదేమయ్య
ఒక్కటై మనముండు టుచితము గానుండు
నిక్కము రామయ్య నీవాడ నేనయ్య