31, డిసెంబర్ 2018, సోమవారం

ఎఱుగుదురా మీ రెఱుగుదురా


ఎఱుగుదురా మీ రెఱుగుదురా
యెఱుగదగిన దిది యెఱుగుదురా

ఇతడెవరో మీ రెఱుగుదురా యితని విశేషము లెఱుగుదురా
చతురానను మీ రెఱుగుదురా యత డీతని సుతు డెఱుగుదురా
శతక్రతుని మీ రెఱుగుదురా యతని కితడె గతి యెఱుగుదురా
ఇతడే మిము కరుణించినచో నిక పుట్టువులే దెఱుగుదురా

వనమాలాధరు నెఱుగుదురా పరమమనోహరు నెఱుగుదురా
మునిమోక్షప్రదు నెఱుగుదురా మోహవిదారకు నెఱుగుదురా
ఇనవంశప్రభు నెఱుగుదురా ఘనసత్యవ్రతు నెఱుగుదురా
వినుడాతని మీ రెఱిగినచో జననము లేదిక యెఱుగుదురా

భూమిసుతాపతి నెఱుగుదురా రాముని తత్త్వము నెఱుగుదురా
కామితప్రదుడని యెఱుగుదురా ప్రేమమయుండని యెఱుగుదురా
శ్రీమంతుడని యెఱుగుదురా చిన్మయు డితడని యెఱుగుదురా
మీమీ బుధ్ధుల నెఱుగుదురా మీకిక మోక్షం బెఱుగుదురా