21, డిసెంబర్ 2018, శుక్రవారం

ఇల్లాయె నీధరణి విల్లాయె చక్రము


ఇల్లాయె నీధరణి విల్లాయె చక్రము
కొల్లాయె నీకీర్తి గోవిందా

మెల్లగా నీవు శివుని విల్లు పైకెత్తిన
ఫెళ్ళున విరిగె నది వీరేంద్రా
చల్లని తల్లి యా జనకజ సీతమ్మను
పెళ్లాడినావు లోకమెల్ల మెచ్చ

ఎల్లలోకములకు తల్లి సీతమ్మను
చెల్లరే రావణుడు చెఱబట్టగ
త్రుళ్ళిపడుచున్నట్టి దోషాచరుల కెల్ల
చెల్లాయె నాయువు శ్రీరామా

కల్లరి రాకాసిమూక కష్టపెట్ట నోర్చిన
యెల్లదేవతల నవ్వు పెల్లాయె
ఇల్లాలితో కూడి యేలికవై లోకముల
నెల్లకాలమును పాలించవయ్యా