16, డిసెంబర్ 2018, ఆదివారం

చాలించవయా పరీక్షలు


చాలించవయా పరీక్షల నింక రామచంద్ర
గాలికంటె పలుచన కావించుచుంటివే

ఇట్టిట్టి వనరానివే యెత్తించి జన్మములు
బిట్టుగ నేడ్పించు టేమి వింతపరీక్ష
పొట్టకేమి వీడు కట్టుపుట్టంబుల కేమి
కొట్టుమిట్టాడు చుండ కూర్చొని చూచేవు

ఎన్నెన్నో జన్మంబులే యెత్తిన పదంపడి
నిన్ను గూర్చి దయతోడ చిన్నచిన్నగ
నన్నెఱుగ నిచ్చి మరి నాచూపు యిహముపై
యున్నదేమో యని విడువ కొకటే పరీక్షలా

ఎప్పటికిని జీవుడనే యెంత పరీక్షించిన
తప్పులేని బ్రతుకు నాకు ధరనే లేదు
ఒప్పుగ నీదరి జేరగ చొప్పడ కున్నావే
యిప్పటితో పరీక్షల నీశ చాలించవే

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.