26, సెప్టెంబర్ 2017, మంగళవారం

తెలిసీ తెలియని వాడనయా


తెలిసీ తెలియని వాడనయా నా
తెలివిడి జూచి నవ్వకయా

పంచితి విట కని నమ్మితిని నే
నెంచితి నిది నీ యిఛ్ఛ యని కరు
ణించుము పొరబడి యేగినచో నా
కొంచెపుమతి గమనించవయా

వచ్చిన వాడను ముచ్చటగా నే
నిచ్చట కుదురుగ నెపుడుంటి కడు
విచ్చలవిడిగ విషయముల
పిచ్చిని బడితిని వీరిడి నైతి

తొల్లిటి తెలివిడి తోచినదా యది
గల్లంతగునే కలిగి యంతలో నీ
చల్లనిదయ యీ యల్లరి నణచి
మెల్లగ తెలివిడి మెత్తుము రామ