25, ఆగస్టు 2017, శుక్రవారం

ఓ కూనలమ్మా!వాదవివాదాలు
చేదుజ్ఞాపకాలు
వేదనాజనకాలు
ఓ కూనలమ్మా

తప్పులెన్నెడు చోట
ఒప్పు చూడని చోట
తిప్పలు పడనేల
ఓ కూనలమ్మా

అక్షరాలను తెచ్చి
లక్షణాలను కుక్కి
శిక్షించుటొక పిచ్చి
ఓ కూనలమ్మా

ఉరక వాదున జొచ్చి
కరకు మాటకు నొచ్చి
పరుగెత్త్తు టొకపిచ్చి
ఓ కూనలమ్మా

తనకేమి రాదాయె
పనిమాలి వాదాయె
జనులు నవ్వగ నాయె
ఓ కూనలమ్మా

పండగ పూటాయె
దండుగ వాదాయె
దండిగ బుధ్ధొచ్చె
ఓ కూనలమ్మా