26, ఆగస్టు 2017, శనివారం

మన వెంకయ్యకు కూనలమ్మ నవరత్న సన్మానం.


ఇప్పటి ఉపరాష్ట్రపతికి
ముప్పవరపు వెంకయ్యకు
తప్పనిసరి సన్మానం
ఓ‌ కూనలమ్మా

తెలుగు గడ్డ పగులగొట్టి
వెలుగుతున్న భాజపాకు
కలిమి వెంకయ్య కదా
ఓ కూనలమ్మా

మాటకారి వెంకయ్యకు
మాటతప్పు వెంకయ్యకు
వాటమైన సన్మానం
ఓ కూనలమ్మా

కూటనీతి వెంకయ్యకు
ఏటి కంట సన్మానం
నేటి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో
ఓ‌ కూనలమ్మా

వద్దు వద్దంటూనే
పెద్దపదవి కెక్కాడని
పెద్ద సన్మాన మంట
ఓ కూనలమ్మా

మన కన్నే పొడిచినా
మన తెలుగు వాడుకదా
మన వాడని సన్మానం
ఓ‌ కూనలమ్మా

ఆదుకొనక పోతాడా
ఏదో‌ ఒకనాటి కని
ఏదో‌ ఒక వెఱ్ఱి ఆశ
ఓ కూనలమ్మా

చేదు దిగమింగికొని
ఆదరించు దేవుడవని
చాదవ సన్మానమంట
ఓ కూనలమ్మా

ఈ పదనవరత్నాల్తో
ఓపికగా నేను కూడ
కాపించితి సన్మానం
ఓ కూనలమ్మా