22, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

జీవన చక్రం


ఒకజీవి కడుపులో నొకజీవి పొడమును
గర్భనరకమున గాసివడుచు

పూర్వభవంబుల బుధ్ధిహీనతచేత
జేసినచెయ్వుల జెప్పుకొనుచు

పరమాత్మ నీ దయ భావించి వేడుచు
పరిపరివిధముల పనవుచుండు

శపథంబు చేయును సచ్చరితంబున
నిలపైన మున్ముందు మెలిగెదనని

మాతృగర్భంబు వెల్వడి మహికి వచ్చి
మరచు నా గర్భనరకమున్ మరచు నిన్ను
మరచు శపధంబు మాయలో‌ మరల మునుగు
దుదిని వేరొక్క గర్భంబు దూరువరకు