12, డిసెంబర్ 2014, శుక్రవారం

కవులెల్ల నినుగూర్చి ఘనముగా వ్రాయరే

కవులెల్ల నినుగూర్చి ఘనముగా వ్రాయరే
వర్ణనలందుండు వారికి రుచి

పౌరాణికుల నుడుల్ పొడవులై సాగవే
భవదద్భుత కథల్ వారికి రుచి

వేదాంతు లాత్మ నన్వేషించరే నిన్ను
బ్రహ్మవిజ్ఞానంబు వారికి రుచి

భక్తు లనిశమును భావించరే నిన్ను
పరవశించుటలోన వారికి రుచి

ఎవరి రుచి యెందు వర్తించు నెట్టి భంగి
నట్లు బుధులెల్ల నిన్నెప్పు డఱయు వారు
పామరుడ వీరిలో జేరువాడ గాను
నన్ను కృపజూడు మీశ్వరా కన్నతండ్రి