11, డిసెంబర్ 2013, బుధవారం

ఆశ..దోశ.. అంటే సరా?సమైక్యాంధ్రయె వలయునంచును
తెలంగాణము బిల్లు వచ్చిన
అసెంబ్లీలో ఓడజేతుమ
టంచు పలుకకయా! 

ఎందుకొచ్చిన బిల్లు బాబూ
ఎవరికోసం వ్యర్థచర్చలు
పనికిమాలిన బిల్లు వచ్చిన
ఓడిపోవుట తప్పునా

 
బిల్లు వచ్చిన చర్చ సేయుడు!
రాదు ఓటింగునకు నదియే!
ఆర్టికలు మూడునను నిదియే
చెప్పబడెనయ్యా!

ఓడినా పట్టించుకొననిది
చర్చచేయుట దండుగే కద
పనికిమాలిన చర్చ కోసం
మూడునంబరు ముచ్చటా

 
అవిశ్వాసమదేమియైనను
పార్లమెంటున తెలంగాణము
బిల్లు పెట్టుట తథ్యమయ్యా!
కండ్లు తెరువుడయా!

 

తెలుగుజాతిని పార్లమెంటున
తుంచి మీతో లాభ మెంచే
వారి స్వార్థములోని కుటిలత

తెలిసి కన్నులు తెరువుడీ
గౌరవము కాపాడుకొని మీ
రిట్టి బిల్లును చర్చ సేయుడు!
పెద్దరికమును నిలుపుకొనుడయ!
వెలిగిపోవుడయా!

 

ఇట్టి బిల్లును గూర్చి చర్చలు
చేసి మురిసే పెద్దరికమును
బుధ్ధిహీనులు తప్ప గోరరు
ఛీ కొట్టి నెట్టెదరోయ్

( గమనిక:  ఇక్కడ ఆకుపచ్చరంగు లోనిది శ్రీగుండువారి   ఆశ...దోశ...అప్పడం...వడ... టపాకు నా స్పందన.  ఆ టపా శీర్షిక చూస్తే వెక్కిరింత,  విషయప్రస్తారం చూస్తే బుజ్జగింపుధోరణిలో బెదిరింపు! )