2, డిసెంబర్ 2013, సోమవారం

హైదరాబాదు విషయంలో ఉభయపక్షాలకూ విజ్ఞప్తి.

వ. ఓ సీమాంధ్రప్రజలారా,

మన మిక హైదరాబాదును గూర్చి విచారించి ప్రయోజనము గలదా? 

మన మందరము తెలుగువారము, ఆంధ్రప్రదేశము మన తెలుగువా రందరిది, యీ రాజధాని మన తెలుగువా రందరిది యని భావించి మోసపోతిమి గదా!
 
సీ. రాష్ట్రప్రజల కెల్ల రాజధాని యటంచు
     భావించు కొనుటయే ప్రజల తప్పు
అందరి యూరని యతినమ్మకంబున
     పెంచి పోషించుటే పెద్దతప్పు
ఇన్నాళ్ళు  ప్రేమతో నీ‌ భాగ్యనగరమ్ము
      మన దను భ్రాంతితో మనుట తప్పు
ఇచట చేరిన వారి నెల్లర దూషించు
     మాన్యుల నెఱుగమి మనది తప్పు

తే.ఇన్ని తప్పులు చేసిన దెందువలన
ఇన్ని నిందలు మోసిన దెందువలన
ఇన్ని నాళులు తెలియలే దెందువలన
అసలు తెలుగువార లుదారు లందువలన
 
సీ. మన యైకమత్యంబు మన్ను మశానంబు
     మన నోళ్ళలో నేడు మన్ను గొట్టె
మన యతి నమ్మక మను బలహీనత
     మన నోళ్ళలో నేడు మన్ను గొట్టె
మన బుధ్ధి కీ యూరు మనదని తోచుట
     మన నోళ్ళలో నేడు మన్ను గొట్టె
మన సంపదలు దెచ్చి ఘనముగా పెంచుట
     మన నోళ్ళలో నేడు మన్ను గొట్టె

తే.  ఒకరి నన నేల బుధ్ధి లేకుండ మనము
తెలుగు జాతి యంతటికి నుద్దిష్టమైన
పట్టణం బని హైదరాబాదు మీద
మమత గొని యుంట మన నోళ్ళ మట్టి గొట్టె
 
తే. హైదరాబాదు మీ కొక యద్దెకొంప
హైదరాబాదుపై మీకు హక్కు లేదు
పూని యైదేండ్లలో రాజధాని కట్టు
కొనుడు సీమాంధ్రులను మాట కూడ బుట్టె
 
కం. తగదట యూటీ చేయుట
తగునట యీ యూరిపైన తమ పెత్తన మ
ట్లగుచో సీమాంధ్రుల పై
పగగొని యగచాట్లు పెట్ట వచ్చును గనుకన్
 
కం. కాలము వ్యత్యస్తంబై
చీలికలై రాష్ట్ర మిటుల చెడు చుండగ నిం
కేలా చింతించుట యే
మేలగు కీడగును కాలమే చేయుగదా
 
కం. రేపో మాపో కాలం
బా పక్షము నుండి మరలి యరుదెంచునుబో
కాపాడును దైవంబని
యోపికగా నెదురుచూడు డో జనులారా
 

వ. ఓ వీరతెలంగాణా వాదులారా!
 
కం.  తెలగాణరాష్ట్రపాలన
తెలగాణపుదొరల దగుట దివ్యంబుగ మీ
వలసిన రీతిని మీదగు
కెలనన్ మీ రేల వచ్చు కేరింతలతో
 
కం. ఉమ్మడి యూరికి పెత్తన
మిమ్మని మీ రిట్టు లడుగు టేమి యుచిత మా
యుమ్మడి యగు కాలంబును
పొమ్మన నిం డవల మీది ముమ్మాటికిని నౌ


కం. విను డెల్ల రాత్మగౌరవ
మనగా తెలగాణ వారి కది యెట్లగునో
చను నటు సీమాంధ్రులకుం
జనులకు సామాన్యమగుట సర్వవిధములన్


కం. దినదినమును సీమాంధ్రుల
పనిగొని నిందించి యిట్లు పరమానందం
బును బొందుచుండి వదరుట
నొనగూరెడు లాభ మొక్కటి గలదే


కం. మంచిది మీ రడిగిన వే
కొంచెంబును గోత పెట్టకుండగ హితులై
పంచెడు వా రిడు చుండగ
కించిత్సంశయము పేర కీడెంచదరో


కం.  ఇచ్చెడు వారలు గలిగిన
ముచ్చటగా భూమి నెల్ల మోమోటము లే
కచ్చముగా మా కిండని
హెచ్చిన గరువమున గోర నెంచెదరు గదా!


కం.  ఇక దేనికి మీ వగపులు
ప్రకటంబుగ కాలమహిమ వలనన్ రాష్ట్రం
బిక చీలుటయే తథ్యం
బకటా పగ లుడిగి శాంతులై యుండదగున్