19, అక్టోబర్ 2011, బుధవారం

నీకూ నాకూ మధ్యన అడ్డంకు లెందుకయా

నీకూ నాకూ మధ్యన
అడ్డంకు లెందుకయా
అవితొలగే దెట్లాగో
నువు తెలిపే దెప్పుడయా

నీకూ నాకూ మధ్యన
యీలోక మనే దొకటుంది
తానే నిజమని అంటుంది 
నను పోనీయనని అంటుంది

నీకూ నాకూ మధ్యన
యీకాల మనే దొకటుంది
తరచుగ కాటేస్తున్నది
నిను మరచేలా చేస్తున్నది

నీకూ నాకూ మధ్యన
యీ జ్ణాన మనే దొకటుంది
అది ఉందా నేనే లేనుగా
అది లేదా నీవే లేవుగా