5, అక్టోబర్ 2011, బుధవారం

ఎఱుగ లేక

ఎఱుగ  లేక నిన్ను తుదకు శరణుజొచ్చినవి
పరమాత్యుని యింద్రియములు పట్టగల్గునే

కన్ను లేరీతి నిన్ను కనుగొన గలవు
నీ వెలుగుల వలన కాంచ నేర్చు నీ కనులు

వాక్కు లేరీతి నిన్ను వర్ణించ గలవు
ఓంకార జలధి తరగ లైన వీ  వాక్కులు

మనసు యేరీతి నిన్ను భావించ గలదు
నీవు నడిపించు నటుల నడచు నీ మనసు