5, మార్చి 2016, శనివారం

నమ్ముము రామచంద్రుని ......
 

  ఉ. నమ్ముము రామచంద్రుని ననారతమున్ మరి రాముడొక్కడే
  యిమ్మహినుండు వారలకు నెల్లవిధంబుల దోడునీడయై
  యుమ్మలికంబులం బడగ నుండెడి వేళల రక్షగూర్చు వా
  డెమ్మెయి నేని రామజప మించుక జేసిన బెద్ద మేలగున్

  మ. నరుడా నమ్ముము రామచంద్రుని పురాణంబుల్ ప్రశంసించు నే
  హరి నా శ్రీహరి యాతడే యనుట కావంతైన సందేహమ
  క్కర లేదన్న నిజంబెఱింగి మరి యా కారుణ్యవారాన్నిధిన్
  స్థిరబుధ్ధిన్ భజియించి ముక్తిగొనుమా ధీశాలివై వేగమే

  ఉ. కొందరు నమ్మకుండెదరు కొంచెపు వారలు వారి జోలి నీ
  కెందుకు గాని నీ సుగతి కియ్యది యుక్తతమంబు గాన నా
  నందము రామనామ మని హాయిగ నమ్ముము రామచంద్రునే
  పొందుము వేఱు పుట్టువిక పుట్టని సద్గతి పట్టు చక్కగన్

  అ.వె. తండ్రియనుచు నీవు తప్పక నమ్ముము
  రామచంద్రు నతడు ప్రేమ మీర
  బిడ్డ డనుచు గారవించి కోర్కెలదీర్చి
  మోక్షపదము నిచ్చి మురియు నిజము

  కం.  ఒక వేయి జన్మలెత్తితి
  వొక యించుక మేలు జరిగెనో యది చెపుమా
  యకటా యెందుకు మూఢత
  యిక నమ్ముము రామచంద్రునే నీ యెడదన్

  మత్త కోకిల.  రామనామము కాక జీవుని వ్రాతమార్చు నుపాయమే
  భూమిపై గనరాదు కావున బుధ్దిమంతులు చక్కగా
  రామనామము నాశ్రయింతురు రామసేవకు మోక్షమే
  రాము డిచ్చును గాన నమ్ముము రామచంద్రుని సోదరా

  ఉ. పుట్టెను లోకబాంధవుని పుణ్యకులంబున రామమూర్తి  చే
  పట్టెను భూమిజాత యగు బంగరు తల్లిని సీత నుధ్ధతుం
  గొట్టెను రావణాసురుని కొల్చిన భక్తుల కిచ్చె మోక్షముం
  జుట్టము దైవమాతడని సొంపుగ నమ్ముము రామచంద్రునిన్.

  ఉ. నమ్మెను వాయునందనుఁడు నమ్మెను సూర్య కుమారుఁడాత్మలో

  నమ్మెను జాంబవంతుఁడును నమ్మిరి తమ్ములు నంగదాదులున్
  నమ్మెను రాక్షసోత్తముడు నమ్మని సజ్జను డుర్వి లేడయా
  నమ్ముము రామచంద్రుని మనంబున నీవును  మేలు కల్గెడున్

   ఉ.నమ్ముము రామచంద్రుని ననంతవిధంబుల మేలు కల్గు నీ
   కిమ్మహి రామచంద్రునకు నీ డగు నట్టి విభుండు లేడు లేడు చి
   త్తమ్మున రామనామమును దాల్చిన వారల నమ్మకంబులన్
   వమ్మొనరింప డెన్నడు కృపానిథి వాని సమాశ్రయించుమా