శ్రీరామసంకీర్తనం

 1. వేగ కనరావయ్య వేదాంత వేద్య
 2. ఎవరేమి యన్న దోయిలి యొగ్గి యుంటిని
 3. ఉదయమే ప్రక్కదిగి యుదరపోషణార్థమై
 4. కోరి కోరి వచ్చితినా కువలయమునకు
 5. పండువే యగునయ్య భావాంబరవీధి
 6. ఒద్దిక నుంటిని నేను
 7. నీవె యిన్ని తనువుల జేసి నీవె యన్నిటి లోన దూరి
 8. నీ వున్నావు నిజముగను నే నున్నాను ఋజువుగను
 9. నీ వాడ నైతిని నేను నా వాడ వైతివి నీవు
 10. నను నడిపించే నా రామా
 11. జరుగనీ నీ యిఛ్ఛ జగదీశ్వరా
 12. ఎరుక లేని వారితో ఇరుకైన లోకమిది
 13. నినుగూర్చి పలికితే విను వారు లేరే
 14. మేము రామయోగులము
 15. రామచంద్రుల సేవ చేయగ
 16. నీ ముందు నే నెంత ఓ హనుమంత
 17. మరి యొకసారి మరి యొకసారి
 18. సుదతి జానకి తోడ సుందరుడు
 19. వేదండము నెక్కి మైధిలితో గూడి
 20. ఇది యేమి శ్రీరామచంద్రులవారూ
 21. బెత్తాల వాళ్ళెవ్వరూ మిమ్ము మొత్తరు
 22. తెలుగుజాతిపరువు గంగ కలసిపోయెరా
 23. ఏ మయ్యా ఓ రామజోగీ ఏ ఊరయ్యా నీది
 24. మందు వేసి మాన్పలేని
 25. నా మొఱ్ఱ లాలించవే రామా
 26. త్రికరణశుధ్ధిగ నిన్నే నమ్మితి
 27. వత్తురు బ్రహ్మజ్ఞానులు
 28. రామచంద్ర వలదురా పరాకు
 29. రామ జగదభిరామ
 30. నవ్వే వారెల్ల నా వారే!
 31. ఏమి నీతిమంతుడ వయ్య
 32. అదే పనిగ రామరసాయనము గ్రోలరే
 33. కనులు మూతబడు క్షణమున
 34. నీ గుడివాకిట నిలచితిని
 35. రామ రామ యని నామము బలుకగ రాదో‌
 36. పాడెద నేను హరినామము
 37. కారణజన్ములు కానిది ఎవరు?
 38. మాయలు చేసేది నీవైతే
 39. రామనామసుధాసరసి రాజహంసమా
 40. తరచుగా రాముని తలచుచుండు ధన్యుడు
 41. మీ రేల యెఱుగరో నారాయణుని
 42. ఏమో అదియేమో నే నేమెఱుగుదు
 43. ఊరూరా వెలసియున్న శ్రీరాముడు
 44. నేనేమి చేయుదు నయ్య
 45. వేషాలు పదేపదే వేయనేల
 46. ఎన్నెన్నో బొమ్మలు ఎంతో మంచి బొమ్మలు
 47. శుభముపలుకు డేమి మీరు చూచినారయా
 48. ప్రతిబింబము నైతే నీకై వెతకులాడ నేల
 49. బొమ్మనురా నే బొమ్మనురా
 50. అది ఇది కోరరా దాదిదేవుని..
 51. శతకోటిదండప్రణామంబు లయ్య
 52. నీ దారి నెఱుగువారైతే కొందరేనోయి
 53. అఖిలాండిలోటి బ్రహ్మాండైక నాయక
 54. కొంచెపు వాడ నైతే కానీరా నీ మంచితనము నాపై రానీరా
 55. తానుండు నన్నాళ్ళె తనది తనువు
 56. ప్రతిలేని ఘనవిద్య రామవిద్య
 57. తరచుగా ఏకాంతమన్నది దొరకు చున్నదా
 58. తామసుల మనసులకు రాముడు కడు దూరము
 59. పరమభాగవతులు రామభజనకు రండు
 60. రామ రామ రామ యనుచు నామభజన చేయుటలో
 61. తెలిసిన వారికి దేవుడవు లేవని పలికే వారికి గుడిలో శిలవు
 62. కర్మసాక్షులు నీదు కన్నులు
 63. తపము తపమంటా రదేమయ్యా
 64. ఆర్చేరా తీర్చేరా హరి యితరులు నాకు
 65. పట్టినచో రామపాదమే పట్టవలెరా
 66. నే నుంటి నందునా నీవుంటి వందునా
 67. కనుల జూద మనుకొందును
 68. రాముడున్నాడు రక్షించు చున్నాడు
 69. రామా యని పలికితిని..
 70. నీ విచ్చిన యూపిరితో నిలచితి నేను
 71. ముక్కోటి దేవతలే మ్రొక్కుచున్నారయా
 72. వెన్నుగాచి రామభద్రు డున్నాడుగా
 73. చెనటి మాయకు జిక్కి చెడిపోవ కుందుమా?
 74. ఆపదలన్నీ గడచేదెట్లా
 75. కాలం చేసే గారడి నేను చాలా చూసాను
 76. నిన్ను కాక వే రెవరిని సన్నుతింతురా రామ
 77. దేవుడవని మొన్ననే తెలిసికొంటిని
 78. చేయెత్తి మ్రొక్కేరులే నీకు శ్రీరామ బ్రహ్మాదులు
 79. మౌనముగ రాముని మనసున ధ్యానింపుము
 80. విడువక నాతో నిలచితివి నే పాడినవి విని మెచ్చితివి
 81. రామకృపాధార ఒకటి నా మీద కురిసెను
 82. భగవంతుని మీరు తగిలి యుండేరో
 83. అన్నము పానము హరినామమే
 84. వేయికి మిక్కిలి జన్మము లాయె
 85. ఏమి ఆడించేవయా రామ
 86. ఈ మహితసృష్టి యంతా రామనాటకము
 87. భగవంతుడా నీకు పదివేల దండాలు
 88. తానెవరో తా నెఱుగదయా
 89. తన రాకపోకలు తా నెఱుగడు
 90. ఎందుజూచిన హరిగలడు
 91. కలలన్నీ నీ కొఱకే కలిగినవి
 92. నేలపై పుట్టినందు కేలా విచారము
 93. ఆహా ఓహో అననే అనను
 94. ఓ కోసలరాజసుతాతనయా
 95. సీతారాములకు మంగళహారతి పాట
 96. నూఱుమారులు పుట్టెరా
 97. ఈశ్వర నీవే యిచ్చినది . . . .
 98. జీవుడు మాయలోన చివురించెనా ?
 99. తిన్నగా వాడె పో నిన్నెఱుగు నీశ్వర
 100. బంటునై నిన్నంటి యుండే భాగ్యమే
 101. నీవార లెవరన్న నేనేమి చెప్పుదు
 102. మాయ నన్ను కప్పెనా మంచిదే కదా
 103. దేవుడవని మొన్ననే తెలిసికొంటిని
 104. సరసవచోనిథివి చాల మంచివాడవు ...
 105. సంక్షిప్త రామాయణం పాట.
 106. రాముని తలచవే మనసా ....
 107. మెలకువ రాగానే పలకరింతు రాముని ...
 108. పాడేరయ్యా నిన్ను పరమభాగవతులు
 109. అన్నియు నీవై యమరి యుండగ
 110. ఈ బొమ్మ ఆడేది యెన్నాళ్ళు ?
 111. బొమ్మా బొమ్మా ఆడవే
 112. ఏ మందురా రామ యే మందురా ?
 113. నీకు సంతోషము నాకు సంతోషము
 114. ఎవ్వడ తానని తలచేనో
 115. ఊరు పేరు లేని వారు
 116. పేరుకొన్న అజ్ఞానము ఊరకున్న తొలగేనా
 117. ఈమాత్ర మెఱుగనా ఈశ్వరా?
 118. జనకసుతావర నీవుతలచిన చక్కబడునురా ఈ‌బొమ్మ
 119. విజ్ఞుడనో కానొ
 120. వట్టిమాటలు కాని గట్టిపనులు లేక..
 121. ఆతడు పెట్టిన యన్నము కానిది ఆరగింపు కలదె
 122. హరి ప్రియమనగా నన్యంబనగా
 123. ఇదియే మేలని నీవంటే నాకదియే చాలని నేనంటా
 124. తలపులు నీ నామముపై నిలవనీ రామా
 125. రామభక్తిమార్గమే రాజమార్గము
 126. శ్రీరామసార్వభౌమ చిత్తగించవయ్య
 127. ఇంతకాలము నుండి యీతనువున నుండి
 128. హరికై పలుకని పలుకా యది నరమృగ మఱచిన యఱపు
 129. ఎవరెవరిని తలచిరి యేల తలచిరి
 130. ఈశ్వరుడే నా వాడైతే యితరులతో యిక బని యేమి
 131. ఎన్నెన్నో చిలకలు
 132. నిన్నెవరు నమ్మెదరే
 133. హరిసమ్మతి గొని యారంభించిన
 134. గండరగండడవు నీవు
 135. నాతి యెఱింగెను నారాయణుడని
 136. దైవమా నీకేల దయరాదయ్యా
 137. మానరాని ప్రయాణము
 138. చిత్తము లోపల శ్రీరాము డున్నాడు
 139. దనుజులపాలి కోదండరాముడు
 140. శ్రీరామ శ్రీరామ యనగానే
 141. మన యూరి చెఱు వెంత మహదొడ్డదైనా
 142. తెలిసికొన్న కొలది తత్త్వము
 143. ఎన్నెన్నో నే చూచితిని
 144. కొండమీది గుడిలోని గోవిందుడే
 145. ఇటు వచ్చినాడు వీడెవ్వడో
 146. అంతలోనె యీ నిరాశ
 147. శ్రీరామచంద్రునే చేరుకొనుడు
 148. అందరకు దొరకేనా అదృష్టము
 149. నరుడవు కావయ్య నారాయణా
 150. నే నెవ్వడ నైతే నేమి
 151. నారాయణు డున్నాడు నాకుతోడుగా
 152. వీడే వీడే రాముడు
 153. సీతారామా ఓ సీతారామా
 154. బలవంతు డగువాడు వచ్చి పైబడితే
 155. గోవిందుడా నిన్ను కొనియాడనీ
 156. చక్రమేది శంఖమేది
 157. పూవులతో మనరాముని పూజించుదమే
 158. మనసులోన రామనామ మంత్రమున్నది
 159. ఆట లివన్నియు నీకోసం
 160. ఏది సుఖంబని యెంచెదవో
 161. మత్స్యావతార కీర్తనం
 162. హరిని నమ్మితే అంతా శుభమే
 163. హరిమీద గిరి యుండె
 164. యజ్ఞవరాహావతారం
 165. నిడుదనామాలవాడ నీవారి కెదురేది
 166. దశరథరామయ్య దండు వెడలి నాడు
 167. నృసింహావతారస్తుతి
 168. వామనావతారం
 169. ఆడే బొమ్మల నాడనీ
 170. హరిభక్తి యున్న చాలు నన్యము లేల
 171. తప్పు పట్టకుండ చెప్పవయ్య
 172. పరమశివుని శిష్యుడీ పరశురాముడు
 173. నా కెందు కాస్వర్గము
 174. మా రామచంద్రు డండి మంచివా డండి
 175. గోపగోపీజనసంతోషరూప గోపబాల
 176. లోకనాయకుడవని నీకు చెప్పుకొందుము
 177. బుద్ధావతారం
 178. కల్క్యావతారము
 179. అందరకు పతియనగ హరియొక్కడే
 180. వివిధము లైనను మార్గములు
 181. ఏ మందు మో రామ
 182. నీ వుండగా నాదు భావంబున నిల్చి
 183. అంతరంగమున హరి యున్నాడు
 184. అదికోరి యిదికోరి యలమటించుటె కాని
 185. మనసున రాముడు మాత్రము కలడని
 186. ఇది శుభమని
 187. వినయగుణము నీయ నట్టి విద్యదండుగ
 188. నీవు దేవుండని యేవాని నమ్మెదో
 189. పరులు తలచిన హరితోడ్పడవలె
 190. ఉపచారము లేమి చేయుచుంటిమి
 191. రామనామము చాలు
 192. నమ్మిన వానికి నారాయణుడవు
 193. వసుధనున్న వారి కిదే పరమ మంత్రమే
 194. చిక్కేమి రామునిపై చిత్తము చేర్చ
 195. హరిలీల హరిలీల
 196. నే నొక్కడ భారమా నీకు
 197. అంతయును నీకే
 198. రామనింద చేయువారు రాకాసులే
 199. హరి వేగ నామనసు నలుముకోవయ్యా
 200. దేవతలకు నైన తెలియరాదు హరిమాయ
 201. నా మనసేలే రామచంద్రునకు
 202. నేను నీవను సంజ్ఞలు
 203. నాభక్తి నిజమా నాప్రేమ నిజమా
 204. నే నడిగినదేమి
 205. హరిలేడు లేడని యను వానితో
 206. అన్నిటి కంటెను ముఖ్యమైనది
 207. ఇతడే భగవంతుడని యెఱుగుడు మీరు
 208. రామవిద్య యొక్కటే రమ్యవిద్య
 209. హరి యనవే హరి యనవే
 210. ఇత్తువని పునరావృత్తిరహితపదమును
 211. కొలుచుకొన నిమ్మని కోరినంతనె
 212. బంతులాట లాడె నమ్మ
 213. రాముని దాసుడవా మంచిది
 214. హరికృపయే మహదైశ్వర్యము
 215. శ్రీరాముడవని శ్రీకృష్ణుడవని
 216. నమ్ముడిది నమ్ముడిది
 217. భక్తుని కష్టము భగవంతునిదే
 218. అన్నిటికి నీవు నాకున్నావు
 219. హరినామ జపమున
 220. కమలదళేక్షణ భళీభళీ
 221. రామునకు మ్రొక్క మీ కేమి కష్టము
 222. హరి నిన్ను గూర్చి నీవే యాలోచించుకో
 223. మ్రొక్కుదురో మానుదురో
 224. పరమపురుష నీ భక్తుడ
 225. హరిమ్రోల నిలచు వారందరు నొకటే
 226. మరల నింకొక మాట
 227. మనసు నిలకడలేని
 228. నీ విచ్చే దిచ్చితివి
 229. మాయలేమి చేయలేదు
 230. నేర్తునో నేర్వనో నిను నేను పొగడగ
 231. చిన్నవారు పెద్దవారు చేరి మ్రొక్కుడీ
 232. కొలిచి నీకు నేనిచ్చుకొన నేమున్నది
 233. బడయుడు శుభములు
 234. రామమంత్రమునకు సాటిరాదు వేరుమంత్రము
 235. ఆలసించరాదు రాము నాశ్రయించరా
 236. దేవతలున్నారు దేనికి
 237. ఏమి చేసేదయా యింత సామాన్యుడను
 238. పట్టె శ్రీరామవిభుని పాదములను హనుమ
 239. మాకు సర్వస్వమై మారాము డున్నాడు
 240. అవనిపై నుండు వా రందరు నిటులే
 241. నీ యలసట తీరునటుల ..
 242. ఎంత చెడినను నీతో కొంతపోలిక కలదు
 243. ఎన్నెన్ని జన్మంబు లెత్తెనో వీడు
 244. పొరబడినాను పుడమి జేరితిని
 245. నను నేను తెలియుదాక
 246. జగ మిది కలయా ఒక చక్కని నిజమా
 247. నీవే నేనుగ నేనే నీవుగ
 248. నినుగూర్చి ననుగూర్చి కనుగొన్న వారెవరు
 249. మంచి బహుమానమిచ్చి మన్నించితివి
 250. తెలిసీ తెలియని వాడనయా
 251. హృదయములో కొలువైన యీశ్వరుడా
 252. ఉభయభూపతనములు నుట్టుట్టి మాటలు
 253. అంతులేని యానందం‌ బందించిన దీవే
 254. సంసారమును దాటు సదుపాయ మేమి
 255. ధారాళమైన సుఖము వదలి తప్పుజేసితి
 256. జరిగిన దేదో జరిగినది
 257. మనవిచేయ వచ్చునా మరియొక మాట
 258. రామా రామా రామా యనుమని
 259. ఈమంత్ర మామంత్ర మేమి లాభము
 260. శ్రీరామనామ రసాయనము
 261. నిను గూర్చి వ్రాయుదునా - నను గూర్చి వ్రాయుదునా
 262. దినదినము నీనామ దివ్యసంకీర్తనా
 263. ఎవ డీశ్వరుండని యెవరైన నడిగిన
 264. దేవదేవ నీ దివ్యప్రభావము
 265. పురుషోత్తమా యింక పోరాడలేను
 266. నిన్నే తలచి నీ‌ సన్నిధి నున్నాను
 267. మనసు నీ నామమును
 268. నిజమైన యోగ మనగ
 269. వట్టిమాటల కేమి వంద చెప్పవచ్చును
 270. వేదాంతమును గూర్చి వినిపింతును
 271. ఊహింప నలవిగాక యుండును
 272. చిక్కులన్ని తీరునోయి చింతలన్ని తీరునోయి
 273. రామ రామ యను మాట రాదేమో నానోట
 274. ఏమిటయ్యా వీ డిచ్చట చేసేది
 275. వీడెవ్వడయ్యా యన్న వీడు వట్టి పిచ్చివాడు
 276. దూతవంటె నీవేలే తోకరాయడా
 277. పై కెగిరి లంకపైన పడిన తోకచిచ్చా
 278. కోనేటిరాయడా కోదండరాముడా
 279. రాముని పొగడితే రమణి సీతమ్మ మెచ్చు
 280. కలికి సీత కే మిప్పుడు కావలె నడుగరే
 281. కరుణించుమా రామ పరమేశ్వరా
 282. భూజనులు నిన్ను పొగడేరు రామా
 283. భ్రమలన్ని విడచిన ఈ‌చిత్తము నిన్ను చెందినది
 284. జయపెట్టరే రామచంద్రమూర్తికి
 285. మరలిరాక హరిని కలియు మార్గ మొక్కటే
 286. ఎవడయ్యా రామునిబంటు యిక్కడ మీలో
 287. శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యంటేను
 288. వెఱచి పఱచునె రామవిభుని సేవకుడు
 289. జీవన్ముక్తి నారాయణకృపచే నగును
 290. శివశివ శివశివ అన్నావా
 291. నీ కృపయే చాలును
 292. ఎంత చిన్నమంత్రమౌ ఎంత సులభమంత్రమో
 293. రామభక్తుని కోర్కె రామబంటు తీర్చును
 294. హరిపై కీర్తన లల్లుట తప్ప
 295. జేజేలు జేజేలు శ్రీరామచంద్ర నీకు
 296. మన సీతారాము లెంతో మంచివారండీ
 297. ఎంతో చదివి యొంతో చూచి
 298. ఏమేమో అడుగువాడ నేమాత్రము కాను
 299. ఈ రాముడే దైవ మెల్లవారికి
 300. హాయిగా శ్రీరామభజన చేయగ రారే
 301. రామభక్తి కుదరక రాదు మోక్షము
 302. మన హనుమన్న యెంతో మంచివాడు
 303. ఒడ్డున పడవేయ వయ్య ఓ రామచంద్ర
 304. హరి సేవనమే యానందము
 305. ఓ మహానుభావ రామ యూరకుందువా
 306. శ్రీరాముని నామమే జిహ్వపై నిలువనీ
 307. బ్రహ్మాదులు తెలియు నట్టి వాడ వీవు
 308. శ్రీహరిచింతన లేనట్టి జీవితము
 309. రామద్వేషుల వ్రాతలు చేతలు
 310. రావణుడే లేడా రాముడును లేడు
 311. అతిమంచివాడవై యవతరించితివి
 312. పట్టుము హరిపాదము నెట్టుము యమపాశము
 313. నుతించవే శ్రీరాముని నోటిగూటి చిలుకా
 314. రాముని సేవించ రాదా ఓ నరుడా
 315. దొమ్మిసేసి రావణుని దుమ్ముసేసి వచ్చె నిదే
 316. కోరి శ్రీరామచంద్రుని చేరి భజించరా
 317. తవులుకొన్నది నిన్ను తలచుటలో రుచిని
 318. ఏమయ్యా అన్యాయము లెంత కాలము
 319. తనకు తానె బంధంబులు తగిలించుకొని
 320. ఓ రామచంద్రుడా ఒక మాట వినవోయి
 321. ఈరోజు నుండి మహిత
 322. కనుడి సింహాసనంబున
 323. పరమాత్ముడు రాముని పట్టాభిషేకము
 324. రాజదండము దాల్చె రామచంద్రుడు
 325. కానుకలను చదివించు చున్నారు
 326. వనజాతేక్షణు పట్టాభిషేకము
 327. తానేల చూడరాడయ్యా
 328. కనుగొంటిమి కనుగొంటిమి
 329. ప్రభువు రామచంద్రుని పట్టాభిషేక వేళ
 330. ఏది ముఖ్యమో నీ కెఱుకగుట ముఖ్యము
 331. దేవుడు రాముడు దేహాలయమున
 332. వినువారి విననిమ్ము వీనులవిందుగా
 333. రాకాసులను గూడ రాము డాకర్షించె
 334. పడిన కష్ట మేదో నేను పడనే పడితి
 335. ఇచ్చి నరాకృతిని
 336. నీవాడను కాన నిన్నడిగెద కాక
 337. నవ్వులపాలు కాక
 338. కల లెటువంటి వైన కనుటను మానేవా
 339. ఏ మంత సద్బుధ్ధి యితరుల గొలుచుట
 340. ముందు వెనుకలె కాక
 341. భూమిపై నాకింక పుట్టు వుండక చేసి
 342. ఒప్పులేమి లేవాయె తప్పులేమొ కొల్లలాయె
 343. చిరునగవు మోమున చిందులాడుచు
 344. రామకీర్తనమే రమ్యభాషణము
 345. పరమాద్భుతంబగు వేషము
 346. ఎవరు చూచిరి
 347. ఎంత మంచివాడ వయ్య యీశ్వరుడా
 348. ఎందరో రాజన్యు లెత్తలేని వింటిని
 349. నరులకష్టము లన్ని నారాయణ
 350. చదువులచే ప్రజ్ఞ
 351. నమ్మితే కలడు నీకు
 352. ఇంతింతన రానట్టి దీతని మహిమ
 353. నిన్ను నేను మరువక
 354. మగడో పెండ్లామో మాటిమాటికి
 355. ఎందుకు నరులార యీ యాతనలు
 356. ఈమధ్యయదువంశమున బుట్టి
 357. వైదేహీవిభునకు వేదస్వరూపునకు
 358. చందురుని కంటె నీ వందగాడివే
 359. నానా విధముల
 360. మరిమరి నిన్నే మనసున దలచుచు
 361. హరి నీ వుండగ నన్నిటికి
 362. తీయనైన మాట యొకటి తెలిపెద
 363. మణులు మంత్రాలు మనకు మంచి చేయునా
 364. ఇదిగో యీ రామనామ మింత గొప్ప దున్నది
 365. దేవున కొక కులమని
 366. ఎందుకయా యొకరి తప్పు లెంచగ నాకు
 367. పరమసుఖద మీ హరిపదము
 368. ఒక్కటే నామము
 369. ఏమమ్మ సీతమ్మ
 370. హరికి నచ్చెడు రీతి
 371. హరిని వదలి ఇటులనటుల
 372. రామరామ పాహిమాం
 373. మనఃపుష్పార్చన
 374. వలదు వలదు వలదు
 375. పరమదయాశాలి యైన వాడు రాముడు
 376. దాశరథీ మంచివరము దయచేయవే
 377. ఎందుకు హరిని మీ రెఱుగరయా
 378. తొలగునా కర్మఫలము దుఃఖపెట్టక
 379. ఇదే మంచిపూవు
 380. చెప్పతరము కాదుగా
 381. ఇహము కాక పరము గూర్చి
 382. హరి చాల మంచివాడు
 383. మాయను బడకే మనసా
 384. ఇంత బ్రతుకు
 385. కల్లదైవముల వేడి
 386. నోరార బలుకుడీ శ్రీరామనామం
 387. చీకటిగుహ లోన నేను
 388. బాలరాముని చేత బంగారువిల్లు
 389. నరజన్మ మెత్తి కూడ
 390. చక్కని వాడే అంతు చిక్కని వాడే
 391. రాముడా పదితలల రావణుని చంపిన
 392. హరవిరించ్యాదులైన హరిమాయకు
 393. ఏవారి తప్పులెన్న నెంతవాడనో
 394. సుఖము సుఖమని సుజనులు
 395. హరిసంకల్పమే హరిసంకల్పమే
 396. ఆశ లన్నియును తీరుటన్న దొకటి జరుగునా
 397. బుధ్ధి శ్రీహరివైపు
 398. ఇంత మంచివాడ వని
 399. అలసట కలిగినది
 400. త్రిజగన్మోహన రూపుని
 401. ఇది రాత్రియైతే నేమి
 402. ఏనాటికి నిన్ను గాక నెన్న నొకనిని
 403. ఈ నే ననుమాట నేనాడు విడతువో
 404. నారాయణుండ వని నలువ
 405. దొంగెత్తు వేసి వాడు
 406. ఎట్టి వాని నైన మాయ
 407. కర్మవిగ్రహుడ నేను
 408. అన్నిట నీకు సాటి
 409. ఇతడే కాదా యేడుగడ
 410. కుప్పలుతిప్పలు తప్పులు
 411. తనవారి గొప్పలు తాను చెప్పును
 412. చిత్తగించ వలెను మనవి
 413. కలలోన నీరూపు కనుగొని
 414. దయగల దేవుడా
 415. కలిగిన వేవో కలిగినవి
 416. ఎంచ బోతె కంతలే మంచ మంతట
 417. విల్లెత్తి నిలచినాడు
 418. అన్నులమిన్న సీత
 419. దేవుడ వని నిన్ను
 420. అందరూ దేవుడంటే
 421. ఆశలపల్లకి నధిరోహించుము
 422. వేరువారి జేరి నేను
 423. ఇచటి కేమిటి కని
 424. చేయలేని పనుల
 425. ఇప్పటి కిది దక్కె
 426. చూడ నందరకు
 427. హాయిగా రామ రామ
 428. దేవదేవ నిన్ను
 429. సీతమ్మ రామయ్యకు
 430. ఎవరెవరి తప్పులెంచి
 431. పరమయోగిని కాను
 432. పదిమంది దృష్టిలోన
 433. ఒకబాణము వేసి
 434. ఏమి చెప్పుదు నయ్య
 435. ధర్మవీరుడా రామ దండాలు
 436. గోవిందుడు హరి గురువై
 437. రామరామ యనుచుంటి
 438. కల దేమూలనో
 439. ఆకలిని మరపించును
 440. నమో విశ్వజనక
 441. అందరి వెతలు దీర్చు
 442. ఓరీ నీ మనసే
 443. అన్నిటి కంటెను గొప్ప
 444. ఒప్పని సంగతులు
 445. పుట్టితి పెరిగితి
 446. తప్పతాలు జోలికి
 447. రామనామ మెఱుగడా
 448. నీవు నా కిచ్చునదే
 449. రామనామము మాకు
 450. భాగవతుల కివే
 451. నాడు శ్రీరాముడైన
 452. చింతలన్నియు ద్రోసి
 453. హరికీర్తనము చేయునప్పుడు
 454. పొమ్మనక కర్మచయము
 455. నేనని నీవని
 456. బరువైన పదితలల
 457. నాచేయి వదలక
 458. హరివీరుడే
 459. అందమైన విందు
 460. ఎట్టివా డనక
 461. మొదటికి మోసమాయె
 462. చెప్పరాని చింతల జీవుడా
 463. ఇంతకంటె భాగ్యము
 464. ఒకరి కొకరము
 465. ఒకే ఒక రామాయణము
 466. ఎంత వ్యామోహమే
 467. ఇక్కడ మే ముంటి మని
 468. ఓయీ శ్రీహరిని
 469. రామ కల్యాణరామ
 470. రామకీర్తనా రమ్యకీర్తనా
 471. శ్రీరామనామ స్మరణ మొకటి
 472. ఎవరు నమ్మిన
 473. ఒక్కొక్క కీర్తన
 474. కోరిక తీర్చని దేవుడి
 475. దేవుళ్ళున్నారు
 476. రామరామ రామరామ
 477. నమ్మితి నది చాలదా
 478. నిత్యసన్నిహితుడు వీడు
 479. శ్రీరామచంద్ర నేరములే
 480. అవధారు శ్రీరామ
 481. ఎక్కడికని పోదువో
 482. ఔరా యీ సంసారము
 483. ఏమయా కరుణ రాదేమయా
 484. ఎక్కడికని పోదునో
 485. కాసు లేనివాడు
 486. చాలించవయా పరీక్షలు
 487. నీ మనసులో దూరి
 488. కొత్తకొత్త దేవుళ్ళు
 489. ఎన్నడును నినుమరచి
 490. చిక్కులు తీర్చమంటే
 491. ఇల్లాయె నీధరణి
 492. చింతా కంతైనను చింతలేక
 493. ఆవల పదునాల్గువేలు
 494. నినుగూర్చి చింతించు
 495. నాకొఱకై నీవు
 496. ఎఱుగుదురా మీ రెఱుగుదురా
 497. ఏమో నీ వన్నచో
 498. రామనామ నౌక
 499. దేవుడే రాముడని
 500. జయజయ రామా
 501. నేను కోరినది యేమి
 502. చక్కగా నీకు నాకు
 503. దేవుడ వగు నీకు
 504. రాముడా లోకాభిరాముడా
 505. రాముడా నిను కొలువరాదని
 506. ఈ మనోహరుని పేరు
 507. రాముడా నీవేమో
 508. రాముడా నన్నేలాగున
 509. దినదినమును కొన్ని
 510. రాముడా రాజులు రాజ్యాల
 511. రాముడా నీశరము
 512. రాముడా అందాలరాయడా
 513. రాముడా వైకుంఠధాముడా
 514. రాముడా రామునకు రాముడే
 515. నాలో మసలే నామమే
 516. మునులు తక్క జనులు లేని
 517. జనులెఱిగిన రాముడు
 518. విను డోహో రామాయణ వీరగాథ
 519. జయజయ రామ జానకిరామ 
 520. దండిగ నీయండ
 521. కోదండరాముడా కోనేటిరాయడా 
 522. ఉన్నావే రామనామ మన్నది 
 523. రామజయం శ్రీరామజయం 
 524. శ్రీరఘురామా సీతారామా 
 525. జలజాక్షకులసంభవ 
 526. వినదగిన మాటొకటి 
 527. రారా రాజీవలోచన
 528. కలనైన కనుబడుమని
 529. దైవమా ఓ దయలేని
 530. జగములేలు నిన్ను
 531. ఎవరెక్కడ రామచంద్రుని
 532. నమ్మితిరా మీకున్నవి
 533. మల్లెలు తెచ్చి సీతమ్మ
 534. మల్లెపూలతో శివుని
 535. హరినే యచ్యుతునే
 536. చాల దగ్గరచుట్టము
 537. ఏమి విచారించి
 538. గోవిందునకు పూజ
 539. రాత యెట్టులున్నదో
 540. పొగడచెట్టు పరచినది
 541. భయపడకు భయపడకు
 542. వేడుకతో నిన్ను నేను
 543. సీతారాములను బడసి
 544. తమకంబు మీఱ నిన్ను
 545. ఓ యంటె ఓ యను
 546. బంధములు వదిలించ
 547. మారీచుడా నీవు
 548. వాడేమో రాకాసి
 549. పదితల లున్ననేమి
 550. ముదమారగ నిను
 551. ఇతడేమి చేయునన
 552. రచ్చరచ్చ చేసేవు
 553. శ్రీవల్లభునే సేవించవలె
 554. సీతజాడ గోదావరి
 555. వీడు విరచించున దేమి
 556. ఇడుముల బడ
 557. సీతాపతీ ఓ సీతాపతీ
 558. మరిమరి నీతో
 559. ఎన్నెన్ని మాటలన్న
 560. చిన్నమాట కూడ
 561. ధరమీద నుత్తమోత్తమ
 562. ఏలాగున నినుపొగడ
 563. ఓరామ ఓకృష్ణ
 564. భువనమోహన రామ
 565. రాముని భావించరాదా
 566. దిక్కు రాముడొక్కడే
 567. ఎవ డీ రాముండు
 568. మాయావీ రావణా
 569. పరిహసించ రాదండి
 570. రాముడు మనవాడు
 571. హరిజీవనులే
 572. హరినామములే
 573. వాడే గోపాలుడు

18 వ్యాఖ్యలు:

 1. కొన్నున్నాయనుకున్నాగాని ఇన్నున్నాయనుకోలేదు.
  శతామానం భవతి ....రాముడు మీకు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యములు కలగజేయుగాత!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. ఎన్నో రోజులుగా అనుసరిస్తున్నానంండి
  ధన్యవాదాలంండి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. ఈరోజున పేజీని సరిచేసాను. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉన్న రామకీర్తనల సంఖ్య 283.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. భక్తమహాశయులారా,

  ఈ ఉదయం వెలయించిన 'అతిమంచివాడవై యవతరించితివి' అన్న కీర్తనతో రామకీర్తనలు 300 సంపన్నం ఐనవి.

  సమస్తం రామార్పణం.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 5. ఈరాత్రి పేజీని కొత్తవిధానం లోనికి మార్చాను. సంవత్సరాల వారీగా పేజీలు ఏర్పాటు చేసాను. ఇలా సంపుటాలుగా చేయటం వలన పొరపాటున ఖరాబయ్యే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
  ఐతే ఇదివరకు ఎక్కడో లెక్క తప్పింది. ఇప్పుడు లెక్కకు ఒకటి తక్కువ వస్తున్నది. ఒకటి రెండు లింకులు తప్పుగా కూడా కనబడ్డాయి! మరొకసారి అన్నింటినీ పునఃపరిశీలనం చేయాలి విడివిడిగా.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 6. కొన్ని పొరపాట్లు కనిపించా యన్నాను కదా. ఓపికగా సరిచేయాలి. కొద్దిరోజులు పడుతుంది.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 7. శ్రీరామసంకీర్తనం పట్టికలను సరిచేయటాని ఒక క్రాలర్ వ్రాయవలసి వచ్చింది. ఇప్పటికి 323 కీర్తనలు ఉన్నాయి.

  ఈ‌ క్రాలర్ సహాయంతో అథ్యాత్మిక కవితల పేజీని కూడా కొత్తగా జతపరచాను. ఇవి 195 ఉన్నాయి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 8. రామకీర్తనలు 400 సంపన్నం అయ్యాయి.

  20, ఏప్రిల్ 2012, శుక్రవారం నాడు 'వేగ కనరావయ్య వేదాంత వేద్య' అన్న కీర్తనతో మొదలైన శ్రీరామసంకీర్తనం నేటితో 400ల కీర్తనలకు చేరుకున్నది.

  కొద్ది సేపటి క్రిందటనే 400వ కీర్తన 'త్రిజగన్మోహనరూపుని రాముని ఋషివరులే వలచేరే' అన్నది వెలువడింది.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 9. అభినందనలు శ్యామలరావు గారూ 👏. దీక్షలాగా కొనసాగిస్తున్నారు. క్రమంగా సహస్రం పూర్తి చేస్తారు తప్పక 👍.

  ఇప్పటివరకు వచ్చిన నాలుగువందలూ ఒకే పేజ్ లో చూపించడం కూడా సౌకర్యవంతంగా ఉండే పని. ధన్యవాదాలు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 10. ధన్యవాదాలు విన్నకోట వారూ.
  ఎంతవరకూ వ్రాయగలనో ఏమి వ్రాయగలనో అన్నది అంతా రామేఛ్ఛ. నా ప్రయోజకత్వం ఏమీ లేదు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు

  1. మాలికుడు వ్యాఖ్యలను టపాలను స్కాను పైపులో‌ టెస్టింగు చేయుచుండె :)


   జిలేబి

   తొలగించు
 11. పాఠకమహాశయులారా, నేటి జయజయ రామా కీర్తనతో శ్రీరామసంకీర్తనంలో 500 సంకీర్తనలు సంపన్నం ఐనవి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 12. అభినందనలు శ్యామలరావు గారూ. పట్టుదలగా మొదటి 500 పూర్తి చేశారు 👏.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. మొదటి 500 అంటున్నారు! చూదాం శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఇంకా యెన్ని వ్రాయించుకుంటాడో. నా చేతిలో యేమున్నది!

   తొలగించు
  2. 501వది కూడా వచ్చేసింది చూశారా. రెండవ విడత అన్నమాట 👌.

   తొలగించు

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.