పాహి రామప్రభో

 1. శ్రీరామచంద్రమూర్తికి
 2. రామ యను మాట రెండక్షరములె గాని
 3. రాముడు కాచు నా తలను
 4. రాముని బోలు రాజొకడు
 5. శ్రీకర శుభకర నామా
 6. సత్యప్రతిజ్ఞ యిట్టులని
 7. రాముని భక్తవర్యులు
 8. రాముడె రక్షకుండు
 9. రాముని బోలు పుత్రుడును
 10. రవిచంద్రులు తారకలును
 11. ఆనందము నిను జూచుట
 12. సర్వము రాముడే యనుచు
 13. కుదురుగ పట్టెదేని
 14. పరమవిరోధి పైన దయ
 15. రాముని కాలు సోకగనె
 16. మా కులదైవము రాముడు
 17. సురవైరుల్ పదునాల్గు వేవుర
 18. శ్రీరఘురాము పాద
 19. శ్రీరఘురామ బ్రోవుమని
 20. ప్రోచెడు వాడు రాముడని
 21. రాతిని నాతి జేసితివి రామ
 22. శ్రీరామచంద్ర నీకై
 23. అలసితి వింక
 24. గడచిన యట్టి పుట్టువుల
 25. నిలకడ లేక నా మనము
 26. వనజాసన వాసవులే
 27. పాదము లంటి నీ దయకు
 28. రామస్వామి పదారవిందముల
 29. శ్రీరఘురామపాదసరసీ
 30. తప్పులు పట్ట వచ్చు నెడ
 31. ఆ విల్లెందుకు ద్రుంచగా వలసె
 32. వరముల నిచ్చె బ్రహ్మ
 33. శర మొక్కింట
 34. నిను ధ్యానించు తలంపు
 35. మనుజ జన్మ మిచ్చి
 36. అరెరే రాముని నమ్మక
 37. తరచుగ నల్ప దుఃఖముల
 38. నేటికి రావణాసురుని
 39. ఊరక రామరామ
 40. మహిమలు జూపు వారలును
 41. కొందరు మంత్రతంత్రముల
 42. ఎంత యమాయకత్వమున
 43. పరమదయాలవాల
 44. ఎంత యమాయకత్వమున నెంగిలి
 45. బాహుబలంబు లాభమని
 46. సంపద ప్రోగు చేయగను
 47. నీతిని దప్పు వారు
 48. అరెరే యెట్లు జనస్వమున్
 49. ధారుణి నేడు చూడ
 50. దనుజుల ద్రుంచినావు
 51. ఆశలు లేని దెవ్వరికి
 52. ఈ యీ యాశల
 53. వనవాసంబు నెపంబు
 54. కైకమ్మ లాగికొనుచో
 55. భరతుడు వచ్చి
 56. నిశల వెలుంగు లల్లుకొను
 57. సీతను గొంచు బోయినను
 58. ఏ నిష్ఠా నియమంబులు
 59. బంగరు లేడి యుండదని
 60. శ్రీకర నిన్ను గొల్చుటకు
 61. కనుగొనుమా మహాత్మ
 62. శ్రీపతిదివ్యసన్నిధికి
 63. తల్లియు తండ్రియున్
 64. తల్లియు దండ్రివై
 65. నమ్మెడువారు నమ్మెదరు
 66. ఈ నరజన్మ దొడ్డతనము
 67. ఈ నరజన్మ మిచ్చి
 68. సతతము రామపాదముల
 69. దుర్మతులైన కొందరకు
 70. మూలాధారసరోజమధ్యమున
 71. తీయందీయని వాగ్విలాసముల
 72. డాపాంత్యక్షరపద్మమందు
 73. డాపాంత్యక్షరపద్మమందు
 74. రాముని నామము వినబడి నంత
 75. రామా సీతమ్మను నిను
 76. కాలబ్రహ్మసురాధినాధ
 77. జనపూజిత రఘునాయక
 78. మంచిది రామచంద్ర
 79. చేరి సోదరత్రయము
 80. రామ ధరాత్మజారమణ
 81. సుమధురభాషణాచతుర
 82. నిను సేవించెద నంచు
 83. విమలయశోవిలాస
 84. ఇదిగో యీ యినవంశ మందు
 85. మాయవలన బుట్టి
 86. చిన్మయమూర్తి వీవు
 87. ఎవడు సమస్త విశ్వముల
 88. రామచంద్ర పరాత్పరా
 89. స్వామీ యెన్నడు నాకు
 90. రాములవారి పాదుకలు
 91. జ్ఞానము రామ
 92. పాహి రామప్రభో -092
 93. కామినులందు కొందరును
 94. మీనంబవై యబ్ధిలోన
 95. తనకొక నొవ్వుపుట్ట
 96. పాహి రామప్రభో -096
 97. దేవతలార మీర లిడు
 98. బ్రతుకుము రామచంద్రు వలె
 99. జానువు లంటు బాహువుల
 100. సుందరులందు సుందరుడు
 101. హృదయము నిచ్చి రామునకు
 102. భగవద్భక్తులు మౌనులై
 103. రాముని వేడ నేమిటికి
 104. రామచిలుక
 105. హరివీరుల్ భవదీయ
 106. విద్యల కేమి నేర్వదగు
 107. సకల మదాది దుర్విషయ
 108. పాహి రామప్రభో - 108
 109. పాహి రామప్రభో - 109
 110. పాహి రామప్రభో - 110
 111. పాహి రామప్రభో - 111
 112. పాహి రామప్రభో - 112
 113. పాహి రామప్రభో - 113
 114. పాహి రామప్రభో - 114
 115. పాహి రామప్రభో - 115
 116. పాహి రామప్రభో - 116
 117. పాహి రామప్రభో - 117
 118. పాహి రామప్రభో - 118
 119. పాహి రామప్రభో - 119
 120. పాహి రామప్రభో - 120
 121. పాహి రామప్రభో - 121
 122. పాహి రామప్రభో - 122
 123. పాహి రామప్రభో - 123
 124. పాహి రామప్రభో - 124
 125. పాహి రామప్రభో - 125
 126. పాహి రామప్రభో - 126
 127. పాహి రామప్రభో - 127
 128. పాహి రామప్రభో - 128
 129. పాహి రామప్రభో - 129
 130. పాహి రామప్రభో - 130
 131. పాహి రామప్రభో - 131
 132. పాహి రామప్రభో - 132
 133. పాహి రామప్రభో - 133
 134. పాహి రామప్రభో - 134
 135. పాహి రామప్రభో - 135
 136. పాహి రామప్రభో - 136
 137. పాహి రామప్రభో - 137
 138. పాహి రామప్రభో - 138
 139. పాహి రామప్రభో - 139
 140. పాహి రామప్రభో - 140
 141. పాహి రామప్రభో - 141
 142. పాహి రామప్రభో - 142
 143. పాహి రామప్రభో - 143
 144. పాహి రామప్రభో - 144
 145. పాహి రామప్రభో - 145
 146. పాహి రామప్రభో - 146
 147. పాహి రామప్రభో - 147
 148. పాహి రామప్రభో - 148
 149. పాహి రామప్రభో - 149
 150. పాహి రామప్రభో - 150
 151. పాహి రామప్రభో - 151
 152. పాహి రామప్రభో - 152
 153. పాహి రామప్రభో - 153
 154. పాహి రామప్రభో - 154
 155. పాహి రామప్రభో - 155
 156. పాహి రామప్రభో - 156
 157. పహి రామప్రబో - 157
 158. పాహి రామప్రభో - 158
 159. పాహి రామప్రభో - 159
 160. పాహి రామప్రభో - 160
 161. పాహి రామప్రభో - 161
 162. పాహి రామప్రభో - 162
 163. పాహి రామప్రభో - 163
 164. పాహి రామప్రభో -164
 165. పాహి రామప్రభో - 165
 166. పాహి రామప్రభో - 166
 167. పాహి రామప్రభో - 167
 168. పాహి రామప్రభో - 168
 169. పాహి రామప్రభో - 169
 170. పాహి రామప్రభో - 170
 171. పాహి రామప్రభో - 171
 172. పాహి రామప్రభో - 172
 173. పాహి రామప్రభో - 173
 174. పాహి రామప్రభో - 174
 175. పాహి రామప్రభో - 175
 176. పాహి రామప్రభో - 176
 177. పాహి రామప్రభో - 177
 178. పాహి రామప్రభో - 178
 179. పాహి రామప్రభో - 179
 180. పాహి రామప్రభో - 180
 181. పాహి రామప్రభో - 181
 182. పాహి రామప్రభో - 182
 183. పాహి రామప్రభో - 183
 184. పాహి రామప్రభో - 184
 185. పాహి రామప్రభో - 185
 186. పాహి రామప్రభో - 186
 187. పాహి రామప్రభో - 187
 188. పాహి రామప్రభో - 190
 189. పాహి రామప్రభో - 191
 190. పాహి రామప్రభో - 192
 191. పాహి రామప్రభో - 193
 192. పాహి రామప్రభో - 194
 193. పాహి రామప్రభో - 197
 194. పాహి రామప్రభో - 198
 195. పాహి రామప్రభో - 195
 196. పాహి రామప్రభో - 196
 197. పాహి రామప్రభో - 188
 198. పాహి రామప్రభో - 189
 199. పాహి రామప్రభో - 199
 200. పాహి రామప్రభో - 200
 201. మన పాహి రామప్రభో శీర్షికలో ఇప్పటికి 200 పద్యాలు సంపన్నం అయ్యాయి.
 202. పాహి రామప్రభో - 201 హరిగతి రామాయణ రగడ
 203. పాహి రామప్రబో - 202. సంక్షిప్త రామాయణ మంజరి
 204. పాహి రామప్రభో - 203..207. ఉత్సాహ రామాయణం.
 205. పాహి రామప్రభో - 208..211. ఉత్సాహ రామాయణం
 206. శ్రీరామచంద్రులవారికి మానసిక పూజ చేసే విధానం
 207. పాహి రామప్రభో - 212.. 219 ఉత్సాహరామాయణం (అయోధ్యాకాండ)
 208. పాహి రామప్రభో - 220.. 228 ఉత్సాహరామాయణం (అరణ్యకాండ)
 209. పాహి రామప్రభో - 229.. 232 ఉత్సాహరామాయణం (కిష్కింధకాండ)
 210. రాముడు సర్వజగద్విభుడు
 211. రాముని సన్నిధి శాశ్వతంబురా
 212. రామసన్నిధి విధానం
 213. అవశ్యం మోక్షపదం
 214. రాముని సత్యముం గన పరాకుబడం దగదయ్య
 215. హతభాగ్యుడు
 216. నోటికి హితవు రామనామమే.
 217. రాము���ికి సేవ
 218. మోక్షాధికారులు
 219. తామసబుధ్ధుల మాటలు
 220. రాముడి ఆగ్రహం
 221. రాముడు అధ్బుతదర్శనుడు
 222. రామనామామృతపు తీయందనం
 223. రామదాసులు
 224. ఎందుకు రామచంద్రు డంటారు?
 225. ఎవరు రాముడు?
 226. రాముని కొలచుట కర్తవ్యం
 227. రాముడికి నమస్కారం
 228. విచారం ఎందుకు?
 229. కుశల వచనం.
 230. ప్రశ్న - జవాబు
 231. మాయ కోర్చుకోవాలి.
 232. రాముడి కరుణ ఉండగా భయం దేనికి?
 233. రాంబంటుకి ప్రశ్నలు
 234. వాక్సమర్పణం
 235. సీతారాముల పెళ్ళికి జాతకాలు చూసారా?
 236. నేత్రార్పణం.
 237. దశరథుడి సుఖమే సుఖము. (త్వరితగతి)
 238. విశేషవృత్తాల్లో పాహిరామప్రభో శీర్షికలో పద్యాలు ప్రారంభం.
 239. తరళ వృత్తంలో రామస్తుతి.
 240. మాలినీవృత్తంలో హితబోధ
 241. మానినీవృత్తంలో విన్నపం
 242. వంశస్థవృత్తంలో రామస్తుతి.
 243. మంగళమహాశ్రీతో మనవి
 244. రామా నీ దయ రానీ.
 245. తోటకవృత్తంలో
 246. రామునికై మధుమతి.
 247. రామావతార ప్రయోజనం గురించి ఒక నర్కుటం
 248. మదనవిలసితం.
 249. సుకేసరవృత్తంలో రామస్తుతి.
 250. లలితమైన రామస్తుతి
 251. రావణవధకు స్వాగతం
 252. శిఖరిణీ వృత్తంలో విన్నపం
 253. రామాయణ పాదపం
 254. రాముడి గురించి వ్రాస్తూనే ఉంటాను.
 255. శ్రీరామ సింహరేఖ
 256. అర్థకళా వృత్తంలో రామస్తుతి.
 257. శ్రీరామ భద్రకం
 258. మంజులయాన వృత్తంలో విన్నపం.
 259. మణిరంగంతో రామస్తుతి.
 260. జలద వృత్త పద్యాలు
 261. చిత్రపద శ్రీరామం
 262. శ్రీరామ నవమాలిని
 263. ద్రుతవిలంబితం
 264. శ్రీరామచంద్రవర్త్మ
 265. సింహగతి శ్రీరామం.
 266. ఇంద్రవంశంలో‌ రామస్తుతి.
 267. శ్రీరామపదమాలి
 268. శ్రీరామకౌముది
 269. రామకుమారలలితం
 270. రామకుమార విలసితం
 271. రామహంసమాలి.
 272. శ్రీరామవిభూతి
 273. శ్రీరామ విమానం.
 274. శ్రీరామ ప్రమాణికం
 275. శ్రీరామ మాణవకం
 276. రామ మయూరసారి
 277. రామా అజితప్రతాపా
 278. అలసగతి శ్రీరామం
 279. ముగ్గురే చదివిన పద్యం!
 280. రామరథోధ్ధతము
 281. సురుచిర శ్రీరామం
 282. లయగ్రాహిలో రామస్తుతి
 283. శ్రీరామ సుకాంతి
 284. రాముడికి వినయంగా
 285. ఏనుగు మీద రాముడు ఎంతో చక్కనిదేవుడు
 286. సీతారాములకు మంగళహారతి పాట
 287. ఈ పంక్తి రాముడి కోసం
 288. శ్రీరామ భోగవిలసిత.
 289. శ్రీరామ సుందరి
 290. శ్రీరామ బింబము.
 291. విశేషవృత్తాలు 50 పూర్తయ్యాయి.
 292. శ్రీరామ శ్రీవృత్తం
 293. రాముని శ్రీ పెంపు కనరండి.
 294. పాహిమాం రామం ప్రముదితవదనం
 295. రామకృపావిద్యున్మాల
 296. రామ‌ం వందే ప్రముదితవదనం పునఃపునః
 297. శ్రీరామచంద్రిక
 298. వసుధావృత్తంలో మనవి.
 299. శ్రీరామం‌ వసుమతీశం నమామి.
 300. మత్త వృత్తంలో విన్నపం.
 301. శ్రీరామ రాజరాజీయం
 302. రామ విశాలాంతికం.
 303. శ్రీరామ మణిమధ్యం.
 304. శ్రీరామోత్సుకము.
 305. ముకుళితకళికావళితో రామప్రశంశ.
 306. భోగి పండుగనాడు కొత్త వృత్తం రామభోగి.
 307. శ్రీరామ ఖటకము
 308. నారాచక వృత్తంలో రామడికొక ప్రశ్న.
 309. చంద్రవదనుడు శ్రీరామునకు హారతి.
 310. జలోధ్దతవృత్తంలో రామస్తుతి
 311. అంబుజవృత్తంలో రామస్తుతి.
 312. మదరేఖాశ్రీరామం
 313. శ్రీరామ మదనకము.
 314. రామ తనుమధ్య
 315. హలముఖీ వృత్తంలో విన్నపం.
 316. శ్రీరామ కృష్ణగతిక
 317. రుక్మవతీ శ్రీరామం.
 318. రామకృపాశుధ్ధధార.
 319. శ్రీరామ ప్రణవము.
 320. భుజగశిశుభృత రామనామం.
 321. నందినీ వృత్తంలో‌ రామస్తుతి.
 322. శ్రీరామమనోరమ
 323. శ్రీరామశుధ్ధవిరాటి.
 324. శ్రీరామభీమార్జునం.
 325. రామసేవయే ప్రగుణము.
 326. శ్రీరామసుమంగళి
 327. రామభుజంగప్రయాతము.
 328. రామప్రియంవద
 329. శ్రీరఘురాముని కొక అంబురుహము.
 330. ప్రమితాక్షరము.
 331. శ్రీరామ ప్రియావృత్తం
 332. నమ్ముము రామచంద్రుని ......
 333. శ్రీరాము డున్నాడు చింత యేల
 334. పాహిరామప్రభో: రాముని నేను నమ్మితిని రాముడు నమ్మును నన్ను
 335. పాహిరామప్రభో శ్రీరఘురామ నాదయిన చిత్తము నిన్ను భజిం��ు
 336. పాహిరామప్రభో: కూడని దారుల బోవు చుండి నీ పంచకు నెట్లు చేరితిని

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.