24, సెప్టెంబర్ 2023, ఆదివారం

శ్రీరామ రామ యన్నా డీజీవుడు


శ్రీరామ రామ యన్నా  డీజీవుడు నేడు
శ్రీరామ శరణ మన్నా డీజీవుడు నేడు

ఎన్నడు నిను విడువకుందు నన్నా డీజీవుడు
నిన్ను వినా దేవు నెఱుగ నన్నా డీజీవుడు
ఎన్నాళ్ళని వేచియుందు నన్నా డీజీవుడు
నన్ను వేగ కటాక్షించు  మన్నా డీజీవుడు 

ఈజీవుడు నిన్నెపుడు పూజించు చున్నాడు
ఈజీవుడు వేరెవ్వరి పూజించ నన్నాడు
ఈజీవుడు నీవాడై యిల మీద నున్నాడు
ఈజీవుడు నీకొఱకై యిల మీద నున్నాడు

పరమపామరుం డనుచు  భావించ కోరామ
శరణుజొచ్చి పావనుడై వరలును గద రామ
శరణమన్న జీవునిక కరుణించరా రామ
మరల పుట్టువే లేని  వరమీయరా రామ